Fulltextové vyhledávání

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír
Drobečková navigace

Úvod > O domově > GDPR

GDPR
INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč, Koutkova 302, Třebíč 674 01 (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všem subjektům údajů informace, jaké údaje Domov pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč shromažďuje, k jakým účelům, jakým způsobem osobní informace zpracovává a jak zajišťuje jejich ochranu.

Subjekt údajů může kontaktovat Domov pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč prostřednictvím jeho podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese jeho sídla či elektronicky epodatelna.dpstrebic@gmail.com nebo datovou schránkou, ID datové schránky: yh5pe7i  nebo kontaktovat pověřence osobních údajů e-mail: poverenec@pkvysocina.cz

Správce zpracovává osobní údaje

 • Klientů kdy je zpracování nezbytné z důvodu plnění právní povinnosti, souhlasu subjektu údajů či oprávněného zájmu správce:
 • Identifikační údaje klienta případně zákonného zástupce (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého a přechodného pobytu, RČ jako jedinečný identifikátor, č. OP, rodinný stav).
 • Kontaktní údaje (kontaktní adresy opatrovníků, rodinných příslušníků, telefonní čísla, e-mailové adresy).
 • Fotografie a prezentace, které vznikají v rámci naší činnosti za účelem prezentace Domova pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč.
 • Druh vypláceného příjmu (důchod), výše vypláceného příjmu (IDM, odměna za práci, plat číslo průkazu ZTP/P, zdravotní pojišťovna).
 • Fyzických osob, jejichž osobní údaje se vyskytují v podpořených projektech (např. zaměstnanci v rámci vytvořených pracovních míst či fyzické osoby, které byly jakýmkoliv způsobem účastny zpracování podaných nabídek ve výběrových řízeních).

Zpracování probíhá na základě objednávky služeb či smlouvy o dílo a právních předpisů v oblasti poskytování finanční podpory z Evropské Unie.

 • Z kamerového systému. Prostory správce jsou střeženy kamerovým systémem z titulu oprávněného zájmu, tedy zajištění bezpečnosti klientů, návštěvníků a zaměstnanců Domova pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč. Kamerový záznam není nijak dále využíván pro zpracování osobních, tedy i biometrických údajů.
 • Fyzických osob, které jsou buď přímo dodavateli či odběrateli.

V tomto případě probíhá zpracování na základě platně a účinně uzavřených smluv, právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, příp. podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí dotace či veřejnoprávní smlouvě, jimiž byla správci poskytnuta dotace na financování výdajů z těchto smluv.

 • Fyzických osob, které žádaly o poskytnutí informací či podaly stížnost.

V případě žádostí o poskytnutí informací je právním titulem zpracování zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě stížností § 175 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vlastních zaměstnanců, příp. osob pracujících na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti

Právním titulem zpracování je zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příp. další právní předpisy v oblasti personální, mzdové a dotační. Není-li žádný takový předpis, příp. pracovní smlouva či dohoda, pak informovaný, výslovný, konkrétní a svobodný souhlas subjektu údajů.

 • Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách osobní údaje automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.

Získané informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku.

 • Žadatelů o poskytování služby. Při zpracování žádosti o službu a vedení evidence žadatelů jsou o žadateli prostřednictvím informací přímo od subjektů údajů, z dotazníků a vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele či ze sociálního šetření u žadatele zpracovávány tyto osobní údaje:
 • Identifikační údaje zájemce, případně zákonného zástupce (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého a přechodného pobytu, RČ jako jedinečný identifikátor, č.OP, rodinný stav).
 • Kontaktní údaje (kontaktní adresy opatrovníků, rodinných příslušníků, telefonní čísla, e-mailové adresy).
 • Druh vypláceného příjmu (důchod), výše vypláceného příjmu (IDM, odměna za práci, plat číslo průkazu ZTP/P, zdravotní pojišťovna).

Právním titulem pro zpracování je plnění právní povinnosti, souhlasu subjektu údajů či oprávněného zájmu správce

Správce neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování. Správce nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Domov pro seniory Kubešova - Koutkova přijal organizační a technická opatření.

 • Organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji.
 • Technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
 • Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 499/2004Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které vyplývají z příslušných právních předpisů.
 • Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě udělení souhlasu, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Odkud získáváme osobní údaje

 • Data, která zpracováváme, získáme převážně od Vás jakožto subjektu osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.
 • Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo s Vámi, nebo s Vaším souhlasem, prostřednictvím našeho zaměstnance. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při sepsání smlouvy s Vámi.
 • Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.
 • Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.
 • Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

Předávání osobních údajů

Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky můžeme osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

 • Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony (např. na základě žádosti finančního úřadu, ČSSZ, Policie ČR, Inspektorát práce nebo v souvislosti s plánovaným soudním řízením apod.).
 • Třetím stranám, které jako externí poskytovatelé služeb plní některé z našich funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců apod.).
 • Třetím stranám, které nám poskytují služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).
 • Poskytovatelům veřejné podpory v souvislosti s dotačními programy, soutěžemi a dalšími akcemi vyhlášenými jinými správci údajů.
 • Ostatním třetím osobám, kterým osobní údaje poskytujeme za účelem splnění smluvních povinností.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území ČR a nejsou předávány mimo EU.

Práva subjektu údajů a přístup k osobním údajům

 • Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů ve smyslu ochrany osobních dat. Jako správce vašich osobních údajů Domov pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Znamená to, že s vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Mezi základní práva patří:
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě.
 • Právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o tom, které vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a případně také na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Pro přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit, nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy, můžete nás kontaktovat výše uvedeným způsobem.

Žádostí subjektu údajů se správce bude zabývat při splnění následujících podmínek:

 • Totožnost subjektu údajů bude možné ověřit.
 • Z žádosti bude jasně patrné, jaké právo subjekt uplatňuje a jakých osobních údajů se žádost týká.
 • Tyto osobní údaje správce skutečně zpracovává.
 • Subjekt údajů přesně uvede, co požaduje.
 • Požadavek subjektu údajů bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • V případě nedostatečné identifikace své osoby subjekt údajů bez zbytečného odkladu doloží správci další identifikační údaje tak, aby správce mohl spolehlivě ověřit totožnost subjektu údajů. O tuto dobu se prodlužují všechny lhůty pro vyřízení žádosti. Pokud subjekt údajů odmítne tyto doplňující údaje poskytnout, není správce povinen reagovat na jeho žádost.
 • Je-li subjektem údajů dítě mladší 16. let, musí být žádost podána a podepsána jeho zákonným zástupcem.